קטגוריה: עבודה

מלמדו אומנות, כיצד?

תנן בסוף קידושין, רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבתורה ואיני מלמד את בני אלא תורה. המהרש"א מפרש שם וז"ל "ור' נהוראי דקאמר לקמן מניח אני כל אומניות שבעולם