מחבר:

אידיאל העוני

אנו חיים בחברה שבצורה כזאת או אחרת קידשה את העוני כערך שראוי , אם לא לחיות בו , אז לפחות לשהות בצילו. עולם התורה המשתקם מעשן המשרפות קם על שילוב

מלמדו אומנות, כיצד?

תנן בסוף קידושין, רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבתורה ואיני מלמד את בני אלא תורה. המהרש"א מפרש שם וז"ל "ור' נהוראי דקאמר לקמן מניח אני כל אומניות שבעולם